top of page
top_bg_affarsomraden_egero5.jpg

Egero har medarbetare som, förutom kunskaper i bokföring och ekonomisk redovisning, har en bred fastighetskompetens med lång erfarenhet av att skapa effektiva rutiner för ekonomisk fastighetsförvaltning. Hos Egero finns dessutom erfarenhet av hur ett optimalt samarbete med teknisk fastighetspersonal skall utformas.

Många av våra kunder är fastighetsägare

Löpande affärsredovisning

 • Bokföring av affärstransaktioner

 • Hyresadministration

 • Kundfakturering

 • Leverantörsfakturahantering med eller utan digitalt workflow

 • Skattedeklarationer

 • Löneadministration

Löpande affärsredovisning
Kontakt: Löpande affärsredovisning
IE2A3727.jpg

Ett medvetet val.

Hej! Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med löpande affärsredovisning.

Ekonomisk uppföljning

 • Rapportering av verksamhetsutfall

 • Rapportering för intern styrning

 • Legal företagsredovisning

 • Legal koncernredovisning

 • Inkomstdeklarationer

Ekonomisk uppföljning
IE2A3705.jpg

Ett medvetet val.

Hej! Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med ekonomisk uppföljning.

Kontakt: Ekonomisk uppföljning

Konsulttjänster som innefattar följande

 • Utformning av ekonomiska rapporteringsmodeller

 • Underlag för intern ekonomisk uppföljning

 • Projektledning vid genomförande av administrativa projekt

 • Medverkan vid genomförande av ekonomisk Due Diligence

 • Moms- och inkomstskattefrågor

 • Upprättande av bolagshandlingar

 • Upprättande av interna policies och regelverk

 • Rådgivning i systemfrågor avseende befintliga administrativa programvaror

 • Rådgivning vid upphandling av ny administrativ programvara

 • Förvärv eller avyttring av fastighetstillgångar

 • Medverkan vid upprättande av dokument för verksamhetsstyrning

 • Medverkan som stödfunktion inom ekonomi och administration

IE2A0973.jpg

Ett medvetet val.

Hej! Kontakta oss så kan vi berätta mer om vårt breda portfölj med konsulttjänster.

Konsulttjänster
Kontakt: Konsulttjänster

IT-verktygens integreringar med andra system

Egero har vid val av IT-baserade arbetsverktyg utgått ifrån verktygens integreringsmöjligheter med andra system och de särskilda krav som en fastighetsverksamhet har med avseende på projektredovisning, investeringsuppföljning med tillhörande jämkningsproblematik samt det komplexa regelverket vid frivillig registrering till mervärdesskatt för fastighetsägare.

För den löpande affärsverksamheten, leverantörsfakturahantering samt kundfakturering har affärssystemet Fenix från Akribi System AB valts. Vid valet av Fenix har dess möjligheter att hantera projektredovisning spelat en stor roll eftersom en fastighets långa livscykel i normalfallet omfattar ett flertal om-, till-, eller nybyggnadsprojekt.

Våra kunder erbjuds åtkomst till elektronisk hantering av leverantörsfakturor, ekonomiska rapporter samt sökfunktioner mot redovisningen via den webbaserade kundportalen Fenix Anywhere.

För ekonomisk uppföljning av verksamheten erbjuds kunden även rapportverktyget Vitec Verksamhetsanalys.

För hantering av hyresadministrationen används programvaran Vitec Hyra från Vitec.

För att utifrån grundbokföring snabbt och effektivt upprätta årshandling, inkomstdeklaration och annan bolagsformalia har Egero lång erfarenhet av olika programvaror från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt.

Genomförda och pågående uppdrag hos olika uppdragsgivare har givit Egeros medarbetare erfarenhet av att arbeta i ett flertal andra programvaror för redovisning och hyresadministration, t.ex. Xor, Lawson, 3L, FastNet, Exopen m.fl.

IT-verktyg
IE2A6946.png

Ett medvetet val.

Hej! Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan förenkla din vardag med våra IT-verktyg.

Kontakt: IT-verktyg
bottom of page