Tjänster

Tjänster

De tjänster och kompetenser som Egero erbjuder delas upp i tre kategorier.


Löpande affärsredovisning

 • Bokföring av affärstransaktioner

 • Hyresadministration

 • Kundfakturering

 • Leverantörsfakturahantering med eller utan digitalt workflow

 • Skattedeklarationer

 • Löneadministration


Ekonomisk uppföljning

 • Rapportering av verksamhetsutfall

 • Rapportering för intern styrning

 • Legal företagsredovisning

 • Legal koncernredovisning

 • Inkomstdeklarationer


Konsulttjänster som bl. a. omfattar

 • Utformning av ekonomiska rapporteringsmodeller

 • Underlag för intern ekonomisk uppföljning

 • Projektledning vid genomförande av administrativa projekt

 • Medverkan vid genomförande av ekonomisk Due Diligence

 • Moms- och inkomstskattefrågor

 • Upprättande av bolagshandlingar

 • Upprättande av interna policies och regelverk

 • Rådgivning i systemfrågor avseende befintliga administrativa programvaror

 • Rådgivning vid upphandling av ny administrativ programvara

 • Förvärv eller avyttring av fastighetstillgångar

 • Medverkan vid upprättande av dokument för verksamhetsstyrning

 • Medverkan som stödfunktion inom ekonomi och administration


IT-verktyg

Egero har vid val av IT-baserade arbetsverktyg utgått ifrån verktygens integreringsmöjligheter med andra system och de särskilda krav som en fastighetsverksamhet har med avseende på projektredovisning, investeringsuppföljning med tillhörande jämkningsproblematik samt det komplexa regelverket vid frivillig registrering till mervärdesskatt för fastighetsägare.

För den löpande affärsverksamheten, leverantörsfakturahantering samt kundfakturering har affärssystemet Fenix från Akribi System AB valts. Vid valet av Fenix har dess möjligheter att hantera projektredovisning spelat en stor roll eftersom en fastighets långa livscykel i normalfallet omfattar ett flertal om-, till-, eller nybyggnadsprojekt.

Våra kunder erbjuds åtkomst till elektronisk hantering av leverantörsfakturor, ekonomiska rapporter samt sökfunktioner mot redovisningen via den webbaserade kundportalen Fenix Anywhere.

För ekonomisk uppföljning av verksamheten erbjuds kunden även rapportverktyget Vitec Verksamhetsanalys.

För hantering av hyresadministrationen används programvaran Vitec Hyra från Vitec.

För att utifrån grundbokföring snabbt och effektivt upprätta årshandling, inkomstdeklaration och annan bolagsformalia har Egero lång erfarenhet av olika programvaror från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt.

Genomförda och pågående uppdrag hos olika uppdragsgivare har givit Egeros medarbetare erfarenhet av att arbeta i ett flertal andra programvaror för redovisning och hyresadministration, t.ex. Xor, Lawson, 3L, FastNet, Exopen m.fl.